Directed By: Nishikant Kamat

Music By: Vishal Bhardwaj, Sameer Phatarpekar

Release Date: 2015