Directed By: Vishal Bhardwaj

Music By: Vishal Bhardwaj

Release Date: 2014